INFORMOVANÝ SÚHLAS KLIENTA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas Realitnej kancelárii PASTOROK  REALITY, spol. s r. o., Ružová ulica č.312/37, Prievidza 971 01,  IČO:51 219 646, zapísaná v obchod. registri Okr. súdu Trenčín, vl. č. 35627/R, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP/ PASU, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo a číslo účtu vo formáte IBAN, na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Realitná kancelária PASTOROK  REALITY.

Ako dotknutá osoba považujem za oprávnené záujmy priamy marketing, propagáciu nehnuteľnosti, kontaktovanie v súvislosti s poskytovaním realitných služieb, odpovedanie na príspevky na sociálnych sieťach a riešenie reklamácií. Dané osobné údaje budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje moju identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Po uplynutí tejto doby budú vymazané. Bol som informovaný, že získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Ďalej som bol informovaný o tom, že moje osobné údaje budú poskytnuté centrále prevádzkovateľa , ktorou je spoločnosť PASTOROK REALITY, so sídlom, Ružová ulica č.312/37, Prievidza 971 01,

IČO: 51 219 646, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ďalej som bol informovaný, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie môjho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Mám právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti so mnou uchováva prevádzkovateľ – toto právo sa nazýva požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Taktiež mám práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Uvedené práva môžem realizovať zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Poskytovanie informácií je bezplatné s výnimkou osobitných prípadov, kedy je možné účtovať primeraný poplatok.  Ako dotknutá osoba som si vedomý oprávnenia RK PASTOROK REALITY  žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie mojej totožnosti. Ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 820 07 Bratislava e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej som zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe mojej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, nie je toto spracúvanie založené na mojom súhlase, ale vyplýva priamo zo zákona.

­

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.